Belangrijke data / Even voorstellen / Algemeen / Thema / Vreedzaam / Natuur / In de buurt

BELANGRIJKE DATA

23 t/m 27 oktober - Herfstvakantie
6 november - Oudergesprekken groep 8 (deze week)
14 en 15 november - Schoolfotograaf
17 november - Rapporten mee groep 2
20 november - Rapportgesprekken groep 2, groep 1 facultatief op uitnodiging (deze week)
1 december - Sinterklaas op school
15 december - Kerstoptreden


EVEN VOORSTELLEN

Schoolmaatschappelijk werker
Beste ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten en leerlingen, 
Ik stel mijzelf graag aan jullie voor; mijn naam is Jacqueline Tuur en sinds september 2022 werkzaam als schoolmaatschappelijk werker in Landsmeer.
SMW
Als schoolmaatschappelijk werker ben ik verbonden aan basisschool de Augustinus. Dit houdt in dat jullie als ouder(s), verzorger(s) en leerkrachten vragen kunnen stellen over de opvoeding, over het gedrag/ontwikkeling van het kind of over situaties waar je tegen aanloopt thuis of in de klas. Samen kunnen we kijken naar wat er nodig is zodat het thuis, op school of op andere terreinen weer beter gaat.
Als intermediair van het jeugdfonds sport en cultuur kan ik een aanvraag doen bij het jeugdfonds. Het is belangrijk dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen op het gebied van sport en cultuur. Als uw kind wil voetballen, viool spelen, hockey of dansen, of iets anders. zodat, na goedkeuring, de contributie of het lesgeld betaald wordt door het jeugdfonds.
Naast dat ik voor jullie als ouder(s), verzorger(s) en leerkrachten een adviserende rol kan spelen bied ik als schoolmaatschappelijk werker ook kortdurende individuele hulp aan het kind. Denk hierbij aan het coachen in sociale weerbaarheid, sociale vaardigheden, (h)erkennen van verschillende emoties, emotieregulatie, hoe om te gaan met faalangst, laag zelfbeeld, somberheid, pestproblematiek, scheiding, verlies en rouwverwerking en dergelijke.
De gesprekken zijn kosteloos en vertrouwelijk. Ik deel geen informatie met school zonder overleg met jullie als ouder(s), verzorger(s). Het kan zijn dat één of een aantal gesprekken voldoende zijn om weer op weg te kunnen. Mocht dit niet zo zijn ondersteun ik graag om de juiste hulp te verkrijgen.
U kunt mij bereiken op dinsdag en woensdag via mijn mailadres: j.tuur@levvel.nl of telefonisch op nummer 0644606586.
Op woensdag in de even weken is er vanaf 08.30 uur een inloop, ik zit dan in de ruimte van de intern begeleider. Hier kunt ook altijd even binnen lopen. Graag tot ziens.

Nieuwe leerlingen
De afgelopen tijd zijn nieuwe leerlingen bij ons op school begonnen:
Groep 1/2A - Brent, Logan
Groep 1/2B - Noa, Nina, Wiebe
Groep 1/2C - Lenneke, Yves, Anastasia
Veel plezier op de Augustinus!


ALGEMEEN

Start schooljaar
Het schooljaar is in volle gang en de tijd lijkt voorbij te vliegen. Over twee weken is het alweer tijd voor de herfstvakantie. De afgelopen weken hebben de kinderen aan de thema's “Mijn familieverhalen" en het kinderboekenweekthema "Bij mij Thuis" gewerkt. Gisteren organiseerden we een boekenmarkt en het was weer een groot succes. Het is mooi om te zien hoe we op school bezig zijn met boeken en lezen!

Onlangs is de ouderavond geweest waar we de speerpunten van dit schooljaar met jullie hebben gedeeld. In het kort zijn dit de belangrijkste punten:

- De Augustinus is een Vreedzame school. We blijven ons inzetten voor een veilige en dynamische leeromgeving (schoolplein) voor alle leerlingen. We willen onze afspraken rondom gedrag schoolbreed aanscherpen.
- Ons rekenonderwijs blijft zich ontwikkelen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen de beste kansen krijgen. We gaan verder met de implementatie van de nieuwe rekenmethode en zullen ons verdiepen in het aanbod en de didactiek.
- De afgelopen jaren zijn we bezig geweest het ontwikkelen van onze instructievaardigheden en ons basisaanbod. We willen dit schooljaar ook het aanbod voor meer- en hoogbegaafden en de executieve functies versterken. 
- In het kader van wereldburgerschap blijven we werken aan de ontwikkeling van onze leerlingen als actieve en betrokken burgers, met onder andere de leerlingenraad en het onderzoeksmatig leren vanuit de Blink methode.
- Natuurlijk blijven we ook aandacht hebben voor ons leesonderwijs en de natuurlessen. Daar zijn we als Augustinusschool toch heel uniek in!

Er was een hoge opkomst tijdens de ouderavond. We willen iedereen die aanwezig was hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid en interesse. Wij kijken uit naar een mooi schooljaar met veel leermoment en fijne herinneringen!

Sandra en Nathalie

Op tijd komen
We willen graag jullie aandacht vestigen op het belang van op tijd komen op school. Dagelijks merken we dat sommige kinderen na 8.30 uur op school arriveren, terwijl de lessen op dat moment al zijn begonnen. Het is wenselijk dat de kinderen op tijd op school zijn, zodat ze voldoende tijd hebben om hun jas op te hangen en zich rustig kunnen voorbereiden op de schooldag. Op deze manier hoeven de lessen niet direct bij aanvang te worden onderbroken, wat voor zowel de te laatkomende leerling als voor de rest van de groep niet prettig is.
Een paar minuten eerder van huis vertrekken zal al bijdragen aan een soepele start van de schooldag en een optimale leeromgeving voor alle leerlingen😊. Willen jullie erop letten dat de kinderen op tijd op school zijn?

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (CBS), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (NCO). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.

Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek. Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven.

Dat is hier niet aan de orde, omdat het om toetsgegevens gaat. U moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft.

Opening Kinderboekenweek 4 oktober 2023
Kinderen werden in alle klassen voorgelezen door de leerkrachten en er waren activiteiten rond het de KBW zoals het zelfontwerpen van de omslag van een boek en een escaperoom. De kinderen van groep 8 lazen voor aan de groepen 1-2. Het was een feestje!

   Kinderboekenweek    Voorlezen 2023    In de gang


Kinderboekenweek groep 5 en 6 
In groep 5 en 6 doen de kinderen een escape room. Op de chromebooks zijn er allemaal verschillende opdrachten die te maken hebben met het thema "Bij mij thuis". Zo moeten de kinderen door begrijpend lezen erachter komen wie in welk huis woont. Ze moeten geheimtaal oplossen en plaatjes in de juist volgorde leggen waar een zin uitkomt passend bij het thema. 

    Bouwlezen 1   Bouwlezen 2


Voorstelling 'Zo doen we dat! bij ons thuis'

Woensdag 20 september kwam eigen Zinnig theater ZieZus de voorstelling 'Zo doen we dat! bij ons thuis'.
Deze voorstelling is speciaal voor de Kinderboekenweek gemaakt, maar paste ook mooi bij ons thema Familieverhalen.
De kinderen mochten input leveren voor het script. Het was prachtige improvisatie theater waarin sommige kinderen ook een rol kregen.

    Zo doen we dat bij ons thuis 2   Zo doen we dat bij ons thuis 1


Groep 1/2A
Ook in groep 1/2A is de kinderboekenweek van start gegaan. We hebben het gehad over: 'Wie zijn er allemaal bij jou thuis?' Groep 8 heeft voorgelezen. En wat vonden de kinderen dat leuk. Tot slot hebben wij nog feest gevierd met de meesters- en juffendag. We hebben allerlei spellen gedaan en een eierkoek versierd. Wat een feest!

      Voorlezen 1 2A 1 copy  Juffendag 1 2A 1 copy


Afsluiting Kinderboekenweek boekenmarkt
De Kinderboekenweek werd traditioneel afgesloten met de boekenmarkt. Vele kinderen kwamen met hun ouders een kleedje met boeken daarop uitstallen. Er was genoeg publiek om aan te verkopen. Ook school heeft verschillende mooie en bruikbare boeken gekocht en naderhand gekregen.
   Kinderboekenmarkt 1  Kinderboekenmarkt 2 copy


BOUW lezen
We zijn weer gestart met BOUW lezen. Kinderen uit groep 6 zijn de tutoren. Zij lezen met kinderen uit groep 3 of 4 die extra hulp nodig hebben bij hun leesontwikkeling. Leuk om de samenwerking tussen de kinderen te zien! 


THEMA

Groep 1/2A

Ons thema bij de kleuters 'wij gaan kamperen' is alweer een tijdje bezig. Een tent opzetten, koffiedrinken op de camping, barbecuen en naar de wc gaan in een hokje, dat kan allemaal op onze camping. De kinderen bouwen zelf ook tenten met doeken en stokken. Wat kunnen de kinderen van 1/2a leuk met elkaar spelen. 

    Kamperen 1 2A 1 copy   Kamperen 1 2A 2 copy   Kamperen 1 2A 3 copy   Kamperen 1 2A 4 copy


Groep 1/2C
Een eigen kijk op de camping door groep 1/2C

Caravan 1 2C copy

Groep 4 
We schrijven teksten over het thema “Bij mij thuis"

Bij mij thuis


VREEDZAAM

Op de ouderavond hebben jullie van Nathalie kunnen horen dat wij een Vreedzame school zijn. Vanaf nu gaat de methode door het leven als Vreedzaam. Deze methode zorgt ervoor dat de kinderen op sociaal-emotioneel gebied verschillende punten meekrijgen. Zo gaat het in het eerste blok om: Wij horen bij elkaar. We doe hierbij ook activiteiten van de gouden weken. Dit zijn activiteiten om elkaar beter te leren kennen en een band op te bouwen met elkaar. 

Wij horen bij elkaar
In het eerste blok worden er in alle klassen regels en afspraken met elkaar gemaakt. De regels komen vanuit de leerkracht, die gaan vaak over de manier van praten met elkaar en het volgen van de instructie. Verder worden de afspraken met elkaar gemaakt. De kinderen komen met ideeën en in de groep kom je dan tot een positief geformuleerde afspraak. Zo kan een afspraak als: we sluiten niet buiten, worden omgevormd tot iedereen mag meedoen. 

Sinds deze week hebben we blok 1 afgesloten en zijn we gestart met blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Hierbij leren de leerlingen het begrip ‘conflict’.

Ze komen achter het verschil tussen een ruzie en een conflict door samen voorbeelden te bedenken en hier dieper op in te gaan. De drie petjes komen aan bod en krijgen een plek binnen de klas. Aan de hand hiervan zien de kinderen de rollen die je kan hebben binnen een conflict. Ze reflecteren op zichzelf en komen erachter welke rol ze zelf aannemen in een conflict. Dit brengt namelijk een bepaalde reactie met zich teweeg. Hier horen ook verschillende oplossingen bij en we proberen hierbij altijd te denken een win-win-oplossing. Voor beide partijen een goed einde. 

Na dit blok zullen de kinderen het stappenplan van PRAAT HET UIT goed kunnen toepassen in de praktijk. We spreken elkaar erop aan en helpen elkaar herinneren als we het even vergeten zijn.  Doet u dit ook bij uw eigen kind, zo zorgen we voor zo min mogelijk conflicten binnen de school en komen tot een goede oplossing.  

Afsluitingen Vreedzaam blok 1
In verschillende groepen is Vreedzaam afgesloten. Ouders zijn dan welkom in de groep om te kijken wat de kinderen hebben gedaan. Zo worden er kleine presentaties gegeven of doen ouders kleine opdrachten die de kinderen hebben voorbereid. 


NATUUR

De Gouwe Plek groep 6
Wij zijn dit schooljaar bezig met het onderwerp bomen. Woensdag 11 oktober zijn we naar de Gouwe Plek gegaan en hebben hier verschillende opdrachten uitgevoerd. Een aantal kinderen willen hier meer over vertellen. 
Goof: We hebben hele leuke dingen gedaan. We hebben een speurtocht gedaan en hierbij gekeken naar verschillende bomen. We moesten verschillende vragen beantwoorden: zijn de blaadjes al van de bomen of zijn ze al verkleurd. We hebben geen hooi geraapt, maar dat was dit keer ook niet nodig. We hebben blaadjes geplukt en meegenomen in de tas. Er zijn helikoptertjes gevonden en die zijn ook meegenomen door de natuurouders.  

Abel: Met mijn groepje ben ik in de knotwilg geklommen. Dit is een boom met dunne en lange takken, het is geen grote boom, deze boom zie je vaak bij het water en de boom kan 3 knotten hebben. Je kan er goed in klimmen.  
Koosje: Op de Gouwe Plek hebben we een grauwe Abeel gezien. Deze is te herkennen aan de vorm van de blaadjes en aan de stam (hier zie je allemaal gekke vormpjes op). Hij zag er anders uit dan op het plaatje, omdat de boom niet zo gezond was. Je kon zien dat het een jongetje was, want de jongetjes hebben een andere vorm vrucht dan de meisjes.  

     Bomen groep 6 1 Bomen groep 6 3
 Bomen groep 6 2 copy

Werkdag op de Gouwe Plek groep 4
De kinderen hebben onder andere het hooi verplaatst en waarschuwingsborden gemaakt voor de ringslang.

Groep 4 werkdag

IN DE BUURT

Sportpas (JouwSportPas - JSP)
Met bijgaande flyer kunnen kinderen nieuwe sporten uitproberen: 2023-10_TSNH_ZWA_A5_Flyer_JouwSportPas_najaar.pdf.

Opvoedspreekuur GGD
In het kader van de Week van de Opvoeding en het thema Samen delen, samen weten ontvangen hierbij informatie over het aanbod aan opvoedondersteuning in Landsmeer en informatie over het opvoedspreekuur.
Opvoedspreekuur.pdf
Poster_opvoedspreekuur_Landsmeer_A4_copy.pdf

Speel & Sportmix
Leuke sportieve activiteit in de herfstvakantie: Speel_en_sportmix_op_26_en_27_oktober.pdf

Klimaatburgemeester Landsmeer
Klimaatburgemeester_1.png
Klimaatburgemeester_2.png


TOT SLOT
Team Augustinus wenst iedereen een fijne herfstvakantie!