Belangrijke data / Even voorstellen / Algemeen / Thema / Vreedzaam / Natuur / In de buurt / Tot slot


BELANGRIJKE DATA
Maandag 19 t/m vrijdag 23 februari - Voorjaarsvakantie
Woensdag 27 maart - Paasontbijt
Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april - Goede Vrijdag / Pasen, kinderen vrij!
Donderdag 4 april - Nationale Buitenlesdag
Woensdag 10 april - Studiedag, alle kinderen vrij!
Maandag 15 april - Oudergesprekken groep 2 (deze week)


EVEN VOORSTELLEN

Onze nieuwe directeuren stellen zich aan u voor

Beste ouders, 
Wij kijken uit naar onze start bij de Augustinus. We ontmoeten jullie graag live, maar stellen ons voorafgaand aan de live ontmoetingen voor. 

Onze overeenkomsten: 
-we komen allebei uit een onderwijsfamilie
-we zijn beiden geen geboren Amsterdammers
-we deden allebei een master in de pedagogiek
-we hebben veel kennis van over OGO (ontwikkelingsgericht onderwijs) 
-we hebben veel liefde voor onderwijs

Een andere belangrijke overeenkomst is dat we houden van samenwerken, met collega's, kinderen, ouders en alle andere mensen die betrokken zijn bij de organisatie. 

Natuurlijk zijn er ook verschillen, Ester heeft jaren als intern begeleider gewerkt en heeft veel kennis van zorgstructuur, is analytisch en is hoofdredacteur van een onderwijsblad (Zone). 
Melanie houdt de lijnen scherp, begrenst en is gericht op hoe een team samenwerkt. Deze combinatie maakt dat we goed samenwerken, dat we elkaar scherp houden en bevragen en samen schoolleider willen zijn. 
We wonen allebei in Amsterdam, op IJburg en hebben kinderen (Ester drie, Melanie vier). 
Naast De Augustinus zijn wij schoolleider van De Archipel, een superdiverse school in Amsterdam. We hebben daar de afgelopen jaren met het team hard gewerkt aan het verbeteren van ons onderwijs, dit heeft geleid tot hoge resultaten. We zijn heel benieuwd wat wij gaan leren van het team van De Augustinus en wat wij samen gaan ontwikkelen. Maar allereerst gaan we kennismaken, met alle mensen die bij de school horen. 

We hopen jullie snel de hand te schudden, bij de deur of in de gang. Ook zullen we op korte termijn een uitnodiging sturen voor een koffiemoment. Mocht je ons voor die tijd willen ontmoeten, kom vooral langs!

Nieuwe directie

Nieuwe kleuters op school
In de afgelopen periode hebben wij de volgende kinderen bij ons op de Augustinus mogen verwelkomen. 
Groep 1/2A - Emma, Riv,
Groep 1/2B - Adam
Groep 1/2C - Una, Archi
Wij wensen alle kinderen veel plezier bij ons op school!


ALGEMEEN

Zwangerschapsverlof Brit
Woensdag 14 februari is de laatste werkdag van Brit, daarna gaat zij met zwangerschapsverlof. We wensen haar een heel fijn verlof en daarna een heerlijke periode met de baby.

Rick Sessink komt haar vervangen tijdens het zwangerschapsverlof. Rick is afgestudeerd als zij-instromer. Naast twee dagen op de Augustinus, werkt hij ook drie dagen op de Jozefschool in Muiden voor groep 4.

De bezetting van groep 3 zal daardoor na de voorjaarsvakantie veranderen:
Maandag, dinsdag en woensdag staat Nathalie voor de groep.
Donderdag en vrijdag staat Rick voor de groep.

Bericht van de leerplichtambtenaar

Als u uw kind te laat naar school brengt of als uw kind zelf te laat komt, valt dit ook onder het schoolverzuim. Totdat uw kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt bent u verantwoordelijk voor alle vormen van schoolverzuim. Voor de leerkracht en de overige kinderen is het niet prettig dat de les onderbroken wordt als kinderen te laat binnenkomen.

De directeur van de school en/of de leerkracht registreren dit verzuim en zullen u hierop aanspreken. Bij veelvuldig verzuim zal het hoofd van de school het verzuim melden bij Leerplicht. De leerplichtambtenaar zal u uitnodigen voor een gesprek en samen met u bespreken wat de oorzaak is waardoor uw kind regelmatig te laat op school komt. Wellicht leidt dit gesprek tot een oplossing. Wanneer dit gewenst is kan de leerplichtambtenaar u doorverwijzen naar een hulpverlenende instantie. Mocht blijken dat er na verschillende gesprekken en adviezen geen verbetering optreedt, dan kan de leerplichtambtenaar uiteindelijk besluiten om een proces-verbaal op te maken tegen u als ouder(s)/verzorger(s) of een melding maken bij het Jeugdteam.

De leerplichtambtenaar voert steekproefgewijs “te laat acties” voor schooltijd uit. U kunt dan door de leerplichtambtenaar worden aangesproken en deze zal u adviseren uw kind ruim voor aanvang van de les naar school te brengen.

Enthousiaste ouder gezocht voor in de MR

De MR is op zoek naar een enthousiaste ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding. Onze voorzitter Judith Koster, moeder van Marit, zal na 8 jaar de MR verlaten. Haar dochter (groep 8) stapt deze zomer over naar het VO. Hoewel we Judith's vertrek betreuren, zien we dit ook als een kans voor vernieuwing en groei. Daarom zijn we op zoek naar een enthousiaste en betrokken persoon om de rol van voorzitter van de MR op zich te nemen.

Heb jij ideeën, energie en het verlangen om een positieve impact te hebben op onze school? Ben je bereid om je in te zetten voor de toekomst van onze kinderen? Dan nodigen we jou van harte uit om je kandidaat te stellen voor de rol van voorzitter van de MR.

Je kunt je kandidaat stellen door een mail te sturen vóór vrijdag 29 maart naar: staugustinus.mr@askoscholen.nl Geef in de mail een korte introductie van jezelf en een motivatie waarom jij de nieuwe voorzitter van de MR moet worden. Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. 

De huidige MR 

  • De oudergeleding bestaat uit: Voorzitter Judith Koster (moeder van Marit, groep 8) en secretaris Barry Ferrari Kampers (vader van Senna, groep 6). 
  • De docentengeleding bestaat uit Lisa Wit (kleuters) en Vincent van Muijden (groep 8). 

Wat doet de MR? 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt tijdens de vergaderingen (meestal 5x per jaar) met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom. 

Mocht u verder nog vragen hebben over onze MR dan zijn wij per mail bereikbaar: staugustinus.mr@askoscholen.nl.

Tutorlezen: groep 3 en 6 
Na de kerstvakantie zijn we van start gegaan met tutorlezen. De kinderen van groep 6 lezen met iemand uit groep 3 om ze zo verder te helpen in hun leesontwikkeling.

Tutorlezen 2024
Tutorlezen 2 2024

Nationale Voorleesdagen
Het was weer een feestje!
Tijdens de Nationale Voorleesdagen hebben kinderen van groep 8 aan kinderen van groep 1/2 voorgelezen. Ook hebben alle kinderen van de school een keer bij een andere juf/meester naar een verhaal naar keuze mogen luisteren. In de klas is er veel aandacht besteed aan het belang van voorlezen!
Voorlezen is niet alleen heel gezellig, het verrijkt ook nog eens de woordenschat van de kinderen. Het draagt bij aan een beter taalgevoel en taalbegrip.

Nationale Voorleesdagen 2024              Kleuters voorlezen copy


THEMA


Wij verzorgen een baby 
Bij de kleuters is het thema: 'wij verzorgen een baby'. Wat betekent het bijvoorbeeld als een baby huilt? En wat doe je dan? Een schone luier geven, een flesje geven, of even wiegen. Op de gang is deze week een waar consultatiebureau geopend. Veel kinderen spelen ook dat ze zwanger zijn. En wat kunnen zij de baby's al goed verzorgen zeg! 

            Thema kleuters 2  Thema kleuters copy


Thema Sterke Verhalen groep 4

De kinderen hebben het verhaal gelezen over het  Monster van Loch Ness.

Lochness


Themaafsluiting groep 5 - Communicatie en beeldtaal
Groep 5 heeft mooie lapbooks gemaakt voor dit thema en heeft ze op de themaafsluiting kunnen laten zien aan ouders. 

Lapbooks  Lapbooks 1


VREEDZAAM

Vreedzaam blok 3: We hebben oor voor elkaar
We besteden in dit blok aandacht aan de communicatie.
Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. We leren de kinderen hoe je op een juiste manier met elkaar communiceert.
Dit ligt aan de taal die je gebruikt, maar ook de lichaamshouding. Het laten zien van emoties hoort ook bij communiceren, aan de hand van de gezichtsuitdrukking van je speelmaatje kan je al snel zien hoe diegene zich voelt. Wanneer dit niet het geval is dan is het een kwestie van de juiste vragen aan elkaar stellen. Dit blijft niet bij een ja/nee vraag, het zijn open vragen waardoor wij als leerkracht de kinderen en de kinderen elkaar uitdagen om goed na te denken over hun antwoord.
Niet ieders antwoord is hetzelfde, er is een mening die kan verschillen van elkaar. Het is belangrijk dat aan het einde van een gesprek de meningen duidelijk zijn en dat ieder elkaars mening begrijpt. 
We zullen aan het einde van dit blok hebben gekeken naar misverstanden en waar die dan precies vandaan komen. De kinderen leren zich te verplaatsen en in te leven in de ander.
Er wordt actief geluisterd en samengevat. Stel zelf ook eens de vraag aan uw kind of het een juiste luisterhouding heeft en wat moet je allemaal doen om hieraan te voldoen. Benoem eens dat je een mening goed moet beargumenteren en je zo leert te verplaatsen in het gezichtspunt van de ander.


NATUUR

Gouwe plek: werkdag 
Er is hard gewerkt door verschillende groepen. De takken moesten worden gezaagd voor het knuppelpad. Hier hebben de kinderen goed bij kunnen samenwerken. 

De Gouwe Plek 2024 copy


Kleuters op de Gouwe Plek

Een paar weken geleden waren wij met de kleuters op de 'Gouwe Plek'. Leuk was dat er echt sneeuw lag. We hebben onderzocht hoe het voelt om op ijs te staan en hoe ijs eigenlijk het beste smelt en hoe het klinkt om op de sneeuw te lopen. 

                Kleuters Gouwe 1 copy             Kleuters Gouwe 2 copy


IN DE BUURT

Boerderij Zorgvrij 
De voorjaarvakantie komt er weer aan en op boerderij Zorgvrij is er in deze periode weer van alles te doen.
Er is o.a. een knutselactiviteit, een speurtocht en kunnen de kinderen koeien voeren.  Meer informatie vindt u hier: voorjaarsvakantie_2024.pdf

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Je kind op voetbal, streetdance, judo of bijvoorbeeld muziekles? Een beperkt inkomen? Het Jeugdfonds betaalt. Doe anoniem de Jeugdfonds check en ontdek in 2 minuten of we je kind kunnen helpen De Jeugdfonds check (jeugdfondssportencultuur.nl). Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Noord-Holland kan financiële ondersteuning bieden. De kinderen mogen bij aanvraag niet ouder zijn dan 17 jaar.

Jouw Sport Pas
JSP_Landsmeer_2024.PNG


TOT SLOT

Team Augustinus wenst iedereen een fijne voorjaarsvakantie!