Onderwijsaanbod: methodisch en thematisch werken

Methodisch

Naast het beschikken over (basis)kennis en vaardigheden is het belangrijk dat kinderen leren hoe en waar zij informatie kunnen vinden, dat zij deze kunnen beoordelen en weten toe te passen. De school werkt methodegericht waar het moet en thematisch waar het kan. Bij methodegericht leren wordt gewerkt vanuit een systematisch onderwijs- en leer programma met heldere leerdoelen en een systematische ordening van de leerstof.​

Er is gekozen voor het leerstofjaarklassensysteem met een duidelijke, doorgaande lijn. Daarbinnen wordt rekening gehouden met individuele verschillen: de school biedt onderwijs en extra zorg op maat (zie ook het Schoolondersteuningsprofiel).

In alle groepen nemen we landelijk genormeerde cito-toetsen af waarmee we zicht houden op de vorderingen van de kinderen. Op basis van de opbrengstanalyse van de toetsresultaten stellen wij groepsplannen op. De leerlingen worden zorgvuldig in hun ontwikkeling gevolgd en het onderwijsaanbod sluit daar zoveel mogelijk bij aan door, waar nodig, een aangepaste leerweg en/of extra zorg aan te bieden.

Leren heeft meer kans op succes als de leerling in staat is zichzelf aan te sturen en zelf zijn werk te plannen, te corrigeren en erop te reflecteren. Hiertoe krijgen de leerlingen een gerichte opbouw van het leren zelfstandig werken en een goede begeleiding. De school stimuleert daarom de zelfstandigheid, de zelfverantwoordelijkheid en het nemen van initiatieven. Er worden daarbij verschillende werk- en groeperingsvormen toegepast.

In april nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de CITO-eindtoets. De scores liggen de afgelopen acht jaren ruim boven het landelijk gemiddelde.​

Thematisch

In schooljaar 2020-2021 zijn we in de groepen 3 t/m 8 gestart met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie: Blink. Een totaalmethode gebaseerd op thematisch onderwijs waarin de domeinen Aardrijkskunde, Cultuur, Geschiedenis, Techniek en Natuur aan bod komen. Door het gebruik van de methode Blink leren de kinderen door ontdekkend en onderzoekend leren, waarbij ook vaardigheden en technieken worden aangeleerd en geoefend.

 Een overzicht van de thema’s die aan bod komen in groep 5 t/m 8:

Thema’s

Bekijk hier het overzicht van de thema's