De directie is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Dergelijk verzuim kan leiden tot straffen door de rechtbank. In de leerplichtwet staat aangegeven dat de directie toestemming voor verlof mag geven (ten hoogste tien dagen per schooljaar) als er sprake is van gewichtige omstandigheden (zie achterkant verlof verzoek formulier). In de wet staat absoluut niet dat een leerling recht heeft op tien snipperdagen. Daarnaast schrijft de wet dat slechts eenmaal per jaar een verzoek ingediend mag worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat nadien een verzoek voor 2 dagen is ingewilligd, de andere acht dagen vervallen.

Een aanvraag behoort 6 weken van tevoren ingediend te worden om zeker te zijn van een tijdige afhandeling. De eerste 2 weken aansluitend op de zomervakantie mag wettelijk geen verlof verleend worden. De gemeente heeft een leerplichtambtenaar aangesteld die controleert of u en de school zich aan de leerplichtregels houdt.