Onder het 'continuüm van zorg' verstaan we het realiseren van passende zorgmaatregelen door de leerkracht in de groep en door de school als geheel. Het ene kind heeft meer zorg nodig dan het andere. De verschillen in onderwijsbehoeften van de kinderen hangen samen met de verschillen in capaciteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling, lichamelijke mogelijkheden en sociaal-culturele achtergrond. Iedere leerling krijgt binnen het continuüm van zorg de zorg die hij/zij behoeft. Onze school streeft er op deze manier naar dat alle kinderen een zo optimaal mogelijk ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Met enige trots kunnen we dit aan de resultaten zichtbaar maken.

Individuele begeleiding leerkracht aan leerling

Het continuüm van zorg is het hart van het zorgsysteem, het is de concretisering van de integrale leerlingenzorg in de school. Het wordt door middel van het dagelijks handelen van de leerkracht en de school gerealiseerd op de volgende zes inhoudelijke gebieden: het jonge kind, de sociaal-emotionele ontwikkeling, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde. Het schoolbeleid richt zich op het preventief en curatief werken in directe samenhang met deze inhoudelijke gebieden.

Het leerlingvolgsysteem (LVS) vormt de tweede component van het zorgsysteem. Om zorg op maat te kunnen realiseren is het nodig om over een leerlingvolgsysteem te beschikken met instrumenten voor de ontwikkeling van het jonge kind, gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de basisvaardigheden technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen/ wiskunde. Het betreft dan observaties, evenals methodegebonden als niet-methodegebonden toetsinstrumenten.

Het LVS is een hulpmiddel om op een systematische manier de vorderingen van alle leerlingen over langere periodes in kaart te brengen. Het LVS stelt de leerkrachten in staat vast te stellen of de ontwikkeling van de leerlingen naar wens verloopt. Tevens worden voor zorgleerlingen de gegevens over de speciale hulp in dit leerlingvolgsysteem vastgelegd. Dit gebeurt op een systematische en voor anderen overzichtelijke manier, zodanig dat de goede beslissingen genomen kunnen worden. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren we observatielijsten. Voor taal, rekenen en spelling gebruiken we methodegebonden toetsen. Daarnaast nemen we halfjaarlijks een aantal landelijk genormeerde toetsen af. De interne begeleider coördineert de zorg.