We werken op de St. Augustinus met het programma Vreedzaam (De Vreedzame School) dat vooral gericht is op bewustwording van het eigen gedrag in relatie tot de omgeving. Het centrale thema van Vreedzaam is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel.

Onderwijsprogramma

In alle groepen wordt wekelijks een Vreedzame Schoolles gegeven. Vreedzaam bestaat uit zes blokken;

We horen bij elkaar, We lossen conflicten zelf op, We hebben oor voor elkaar, We hebben hart voor elkaar, We dragen allemaal een steentje bij en We zijn allemaal anders. We maken gebruik van eenduidige termen; zoals opstekers, afbrekers, parafraseren (vanaf groep 6) en win-win situaties.

Mediatortraining

Vreedzaam heeft als belangrijke pijler het positief omgaan met conflicten. Regelmatig is een derde partij nodig die kan helpen het conflict op te lossen. Kinderen uit groep 7 en 8 worden in mei gevraagd per brief te solliciteren naar functie van mediator binnen de school. Ze krijgen eerst een training waarin ze leren bemiddelen bij conflicten, aan de hand van een stappenplan. Vanaf dat moment zullen de mediatoren, op toerbeurt, in tweetallen andere kinderen ondersteunen met bemiddeling van conflicten.