Ouders en leerkrachten kunnen meedenken, meepraten en op sommige punten meebeslissen over het beleid van de school via de medezeggenschapsraad (MR). De MR is een wettelijk inspraakorgaan met verschillende bevoegdheden die zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). 

Instemmingsrecht 

De vertegenwoordigers van de ouders en de vertegenwoordigers van de leerkrachten in de MR hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van belang zijn. Deze zaken zijn in de wet opgesomd. Het instemmingsrecht is het recht om in te stemmen met een voorgenomen besluit. Concreet betekent dit dat het besluit alleen genomen kan worden als de MR het ermee eens is. De MR mag beargumenteerd instemming onthouden. Pas na instemming van de MR wordt een verandering of het beleid op het terrein van de in de wet genoemde zaken ingevoerd.

De volledige MR (ouders en leerkrachten) heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht over het schoolplan en de schoolgids. De oudergeleding heeft ook instemmingsrecht over bijvoorbeeld de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang. De leerkrachtgeleding heeft instemmingsrecht op bijvoorbeeld het terrein van de formatie of nascholing van de leerkrachten. 

Adviesrecht 

Op een aantal andere in de wet geregelde terreinen dienen schoolbestuur en de directie advies te vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellings- en ontslagbeleid van directie. Het schoolbestuur zal serieus moeten reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

De MR op de St. Augustinus bestaat uit twee ouderleden en twee teamleden en vergadert regelmatig. Ook is er regelmatig overleg met de directie. Daarnaast onderhoudt de MR ook contact met de OR. De OR kan de MR (al dan niet op verzoek) van advies voorzien.

Notulen 

De notulen van de MR zijn voor alle ouders op aanvraag in te zien op school. Benader hiervoor één van onderstaande MR-leden. Of kijk op het intranet.

Leden van de MR

Oudergeleding

Judith Koster

Barry Ferrari kampers

Leerkrachtgeleding

Lisa Wit

Vincent van Muijden

U kunt de MR bereiken via staugustinus.mr@askoscholen.nl